ROUTING TREN WIN 2K3

2011-08-24 22:05

ROUTING
- Mục đích bài Routing (định tuyến) là ta dùng kiểu hay là giao thức định tuyến giúp cho các mạng khác nhau có thể truyển dữ liệu cho nhau qua lại được. 
I. Giới thiệu:
:( Bài lab bao gồm những nội dung chính sau :
- Startic Route
- RIP
:( Có mô hình sau :

II. Chuẩn bị :
- Bài lab sử dụng 2 máy Windowns Server 2003 và 2 máy Windowns 7 .
- Đặt IP cho các máy tính theo bảng sau :

- Tắt Firewall trên tất cả 4 máy 
- PC 1 ping PC 2 thấy: OK
- PC 2 ping PC 3 thấy: OK
- PC 3 ping PC 4 thấy: OK
III. Thực hiện :
1. Static Route :
- Thực hiện trên PC 2 và PC 3 .
B1. Vào Start > Programs > Administrative Tools > Routing and Remote Access .

B2. Right click lên tên máy tính : PC2(local) > Configure and Enable Routing and Remote Access .

B3. Tại hộp thoại Welcome > Next .
B4. Tại hộp thoại Configuration > Custom configuration > Next .

B5. Tại hộp thoại Custom Configuration > LAN routing > Next 

B6. Chọn Finish để kết thúc .

B7. Chọn Yes để kích hoạt dịch vụ 
B8. Dịch vụ Routing and Remote Access được kích hoạt .
:( :( Thực hiện Static Route trên PC 2 .
B1. Right click lên Static Routes > New Static Route…

B2. Ta chọn Card LAN và nhập IP như hình bên dưới > OK .

:( :( Thực hiện Static Route trên PC 3 .
B1. Right click lên Static Routes > New Static Route…

B2. Ta chọn Card LAN và nhập IP như hình bên dưới > OK .

:(:( Kiểm tra :
- PC 1 (10.1.1.2) ping PC 4 (172.16.1.2) : OK

- PC 4 (172.16.1.2) ping PC1 (10.1.1.2) : OK

:(:( Xem Routing Table ( Bảng định tuyến) :
- Tại PC 2 vào Run > cmd > đánh lệnh Route print ta sẽ thấy được bảng định tuyến .

- Tại PC 3 vào Run > cmd > đánh lệnh Route print ta sẽ thấy được bảng định tuyến .