CODE LAM ANH DI CHUYEN

2011-08-06 18:10

 

B1: Upload tấm hình của mình vào photobuket
 
B2: Copy và paste vào dòng chữ đạm 
<p>
<marquee><img src="https://i835.photobucket.com/albums/zz272/hoangpuon/ALBUM%20HINH%20CHUA/TheoThanhKinh14.jpg" style="width: 450px; height: 315px; " /><img src="https://i835.photobucket.com/albums/zz272/hoangpuon/peter-walking_on_water.jpg" style="width: 450px; height: 315px; " /><img src="https://i835.photobucket.com/albums/zz272/hoangpuon/CHUAGIESUDITRENBIEN.jpg" style="width: 450px; height: 315px; " /><img src="https://i835.photobucket.com/albums/zz272/hoangpuon/traitimc03.jpg" style="width: 450px; height: 315px; " /></marquee></p>
<p>
&nbsp;</p>