TAO OU BANG LENH

2011-08-08 16:54

Bước 1 : 

-Máy server 2003 phải được nâng cấp lên Domain. 
VD: máy server có tên dc.vienthong.net
-Mở Notepad --> Save với tên bạn chọn với đuôi .bat
Bước 2: Nhập lệnh với dạng mẫu sau : 
 
Department (OU)
                              Accouting (ou)
                                         Acc (Group chứa 2 user : ac1,ac2)
                                                        ac1
                                                        ac2
                              Sale (ou)
                                          Sl (Group chứa 2 user : sl1,sl2)
                                                         sl1
                                                         sl2
                             Admin (ou)
                                          Admin (Group chứa 2 user : ad1,sl2)
                                                         ad1
                                                         ad2
Bước 3: Nhập lệnh : 
a. Tạo OU Department:
dsadd ou "ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
 
b. Tạo OU Accouting, Sale, Admin : 
dsadd ou "ou=Accouting,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
dsadd ou "ou=Sale,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
dsadd ou "ou=Admin,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
 

c. Tạo group Acc, Sl, Admin

dsadd group "cn=Acc,ou=Accouting,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
dsadd group "cn=Sl,ou=Sale,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
dsadd group "cn=Admin,ou=Admin,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
 
d. Tạo user vào group : Note : -pdw 123@abc là pass của user
dsadd user "cn=ac1,ou=Accouting,ou=Department,dc=vienthong,dc=net" -pwd 123@abc -memberof "cn=Acc,ou=Accouting,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"

dsadd user "cn=ac2,ou=Accouting,ou=Department,dc=vienthong,dc=net" -pwd 123@abc -memberof "cn=Acc,ou=Accouting,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
 
dsadd user "cn=sl1,ou=Sale,ou=Department,dc=vienthong,dc=net" -pwd 123@abc -memberof "cn=Sl,ou=Sale,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
 
dsadd user "cn=sl2,ou=Sale,ou=Department,dc=vienthong,dc=net" -pwd 123@abc -memberof "cn=Sl,ou=Sale,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
 
dsadd user "cn=ad1,ou=Admin,ou=Department,dc=vienthong,dc=net" -pwd 123@abc -memberof "cn=Admin,ou=Admin,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
 
dsadd user "cn=ad2,ou=Admin,ou=Department,dc=vienthong,dc=net" -pwd 123@abc -memberof "cn=Admin,ou=Admin,ou=Department,dc=vienthong,dc=net"
 
Sau khi gõ lệnh xong các bạn lưu ngoài Desktop giả sử là w2k3.bat và double click chạy thế là xong. Chúc các bạn thành công.