TU SACH GIAO LY

2011-08-20 19:03


TỦ SÁCH GIÁO LÝ

GIÁO PHẬN ÐÀLẠT

 

Các Sách Ðào Tạo Giáo Lý Viên

        1.   Phương pháp dạy Giáo Lý cho các lớp XƯNG TỘI và RƯỚC LỄ ( 7- 8 tuổi)

        2.   Phương pháp dạy Giáo Lý cho các lớp TH ÊM SỨC (9 - 12 tuổi)

        3.   Phương pháp dạy Giáo Lý cho các lớp BAO ÐỒNG (13 – 15 tuổi)

        4.   Phương pháp dạy Giáo Lý cho các lớp VÀO ÐỜI (16 – 18 tuổi).

        5.   Giáo Lý Dự Tòng

        6.   Lịch Sử Ơn Cứu Độ

        7.   Tìm Hiễu Phụng Vụ

        8.   Tín Lý: Nhận Biết Thiên Chúa


Các sách Giáo Lý cho các em học sinh và Giáo Lý Viên

1.   Giáo án lớp XƯNG TỘI và RƯỚC LỄ I

2.   Giáo án lớp XƯNG TỘI và RƯỚC LỄ II

3.   Giáo án lớp THÊM SỨC I

4.   Giáo án lớp THÊM SỨC II

5.   Giáo án lớp THÊM SỨC III

6.   Giáo án lớp THÊM SỨC IV

7.   Giáo án lớp BAO ÐỒNG I

8.   Giáo án lớp BAO ÐỒNG II

9.   Giáo án lớp BAO ÐỒNG III