VIDEO ROUTING, RIP & PACKET FILTER SERVER 2003

2011-09-07 05:26

Gồm 4 máy : 2 client và 2 server 2k3

a. Client 1 có địa chỉ IP : 10.0.0.2 - 255.0.0.0 - 10.0.0.1

b. Server 1 có 2 card : 1 client và 1 lan . Trong đó : card client có IP : 10.0.0.1 - 255.0.0.0 và card lan có IP : 192.168.2.1 - 255.255.255.0

c. Client 2 có địa chỉ IP : 172.16.0.2 - 255.255.0.0 - 172.16.0.1

d. Server 2 có 2 card :  1 client và 1 lan . Trong đó : card client có IP : 172.16.0.1 - 255.255.0.0 và card lan có IP : 192.168.2.2 - 255.255.255.0

Các bước thực hiện xem đoạn clip sau : 

ROUTING BẰNG RIP 

PACKET FILTER